การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2558

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการสนันสนุนทุนวิจัยประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้ประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ โดยมีรายละเอียดดังแนบ