สวพ.มก. จัดอบรม “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์” แก่บุคลากร

วันที่ 23 กันยายน 2558 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง  “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์”  วิทยากรโดย อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งวิธีการใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่บุคลากร สวพ.มก. เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ