ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทางโทรสาร 0-2561-1985 และส่งร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ส่งไปยัง (คุณวิวัฒน์  น้าวานิช E-mail: rdiwwn@ku.ac.th) ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ยืนยันการเข้าอบรมฯ ทาง (E-mail) ต่อไป ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด