โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม ;

– โครงการ-TOR

– ตารางราคากลาง1

– ตารางราคากลาง 2

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2553 8111 / โทรสาร (+66)2553 8222

Leave a Reply

Your email address will not be published.