สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

วันที่ 18 กันยายน 2558 สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ชุดโครงการวิจัย พ-ท(ช)1.56

เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีโครงการย่อยทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งเป็นส่วนหลักๆเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง มี 7 โครงการ
2. โครงการเขตกรรมข้าวโพดและข้าวฟ่าง มี 2 โครงการ
3. โครงการโรคแมลงศัตรูข้าวโพดและข้าวฟ่าง มี 3 โครงการ
4. โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ เมล็ดพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ข้าวโพด มี 4 โครงการ

ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.