กิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย โดย รัชดา คะดาษ

วันที่ 16 กันยายน 2558 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย : การเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาว รัชดา คะดาษ นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ