วช.เชิญร่วมโครงการ ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง “การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และ “ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการ ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ (Thai KIID) ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วช. ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชม “นวัตกรรมพร้อมใช้” และงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.rlc.nrct.go.th ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published.