บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี พ.ศ.2555

actitivy_cl_รางวัลนวัตกรม1 actitivy_cl_รางวัลนวัตกรม2

 

      งานสารพิษ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. โดย นายธนภูมิ มณีบุญ นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ และนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล ร่วมกับ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่  22-23 มกราคม 2556 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา จากผลงาน ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.