ขอเชิญร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการทดลอง การใช้สถิติที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำความรู้เป็นแนวทางในการปรับใช้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงนำไปวิเคราะห์และแปลผลของข้อมูลจากงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ศึกษาโครงการและเงื่อนไขอย่างละเอียด และดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ทางเว็บไซต์ (ที่ http://www.rdi.ku.ac.th) รับจำนวน 40 คน ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
  2. พิมพ์ใบสมัครจากระบบที่ลงทะเบียน เสนอผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ถึงอาจารย์ นักวิจัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558