การสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:30-16:30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ โครงการ บันทึกเชิญร่วมสัมมนา แบบลงทะเบียน ใบจองห้องพัก