ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง”นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 1st National Conference on Innovative Education for Sustainable Development) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งบทความผลงงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://stccon2015.siamtechu.net/

– รายละเอียดโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.