สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย” ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการวิจัย สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.