จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

สวพ.มก. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process

แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

         ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555 ดำเนินการ ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ สระแก้ว สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมกระบวนการผลิตอ้อยพันธุ์ดี รูปแบบของงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเอกสารคู่มือประกอบการบรรยาย ประกอบด้วย เรื่องกระบวนการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา / อาจารย์ ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, โรคอ้อยและการจัดการ รองศาสตราจารย์ สุภาพร กลิ่นคง, แมลงศัตรูอ้อยและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ อุไรชื่น, การจัดการดิน-ปุ๋ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน 4 ภูมิภาค ครั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 ราย

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะนักวิจัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงทดสอบและขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีในโครงการฯ ด้วย

 

300 page
03-กำแพง1 07-ซาฟารี1
บุรีรัมย์2 พิมาย1
ราชบุรี2 ราชบุรี5
สระแก้ว3 สระแก้ว4
สุรินทร์1 สุรินทร์6
สุรินทร์5