การเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา สามารถลงทะเบียนทาง website หรือส่งแบบลงทะเบียน ไปยัง วช. ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ โครงการเสวนา บันทึกเชิญเข้าร่วมการเสวนา แบบตอบรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.