ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ไปสนับสนุนกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ศึกษาโครงการและเงื่อนไขอย่างละเอียด และดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ  โดยรับจำนวน 60 คน ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
  2. พิมพ์ใบสมัครจากระบบที่ลงทะเบียน เสนอผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ถึงอาจารย์ นักวิจัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน