วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2559 (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  
   1. ประกาศสำนักงานฯ โครงการเชิงชุมชนสังคม 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบจว.2(แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)    
   4 .ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม    
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ    
   1. ประกาศสำนักงานฯโครงการตามแนวพระราชดำริ 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)    
   4. แบบฟอร์มสรุปโครงการ    
   5. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ     
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชย์เชิงนโยบายสาธารณะ    
   1 .ประกาศสำนักงานฯโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3 .แบบจว.1(แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)    
   4. รายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
     
Km2016 Guideline Document
   
poster6 cot.ai     
poster6 cot-01 banner     
ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 447