สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางที่แล้วเสร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งบริหารทุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08:30-14:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ สามารถลงทะเบียนทาง website หรือส่งแบบลงทะเบียนไปยัง โทรสาร 02-561-3721 และ 02-579-0566 ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทรศัพท์ 02-579-2284 email: churyen@yahoo.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 1.บันทึกเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ  2.โครงการสัมมนา  3.กำหนดการ  4.แบบลงทะเบียน