เสวนาฯ “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน”

18 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน” เสวนาโดย รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง ม.เกษตรฯ บางเขน (ช่วงเช้า) และ เรื่อง “มุมมองของภาคประชาชนต่อการจัดการประมงไทยอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ (ช่วงบ่าย) ณ ห้อง 303 ชัน 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์