สวพ.มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่สู่อาเซียน: เปิดประตูตราดสู่กัมพูชา และเวียดนาม ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ