สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อการติดตามและเมินผล กลุ่มโครงการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ทั้งนี้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยของเหล่านักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ