ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกรัก ไชยสถาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715 E-mail: ird_ssru.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.