สวพ.มก.จัดบรรยาย เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.กล่าวต้อนรับ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.วช.” โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.