เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช EE-KU เกษตร 60 ปี โดยรศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9Q6bX3RK4FM[/youtube]

 

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบพกพาที่สามา­รถวัดความชื้นหลายชนิดได้ในเครื่องเดียว ทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยปุ่มสัมผัส แสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ติดต่อได้ ที่ รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1611-9016

 

                                                                      ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.