ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 และเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ

ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัด การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Active Living for All” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากการดำเนินงานการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในองค์กร ชุมชน กลุ่มประชากร สามารถลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpa2015.com

Download file