ขอเชิญร่วมงาน การสัมมนานำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.ปี 2557

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้อนุมัติทุนวิจัยประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งบเงินรายได้) และคณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงจัดให้มี การสัมมนานำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุน นำเสนอผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญท่าน/ผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนา โดยกรุณาแจ้งตามแบบตอบรับฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรสาร 02-561-1985 หรือ email: rdinyn@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน