ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน และ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการ : ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ” ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.icird.mju.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 053-875-5730 ต่อ 174