การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560 (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ดังนี้

*updateIcon* การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 เข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR)

 

StepToonKU60_111
StepToonKU60_222
StepToonKU60_333
StepToonKU60_444
StepToonKU60_055

 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดให้ลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กันยายน 2558 และส่งข้อเสนอการวิจัย (hard copy) จำนวน 10 ชุด ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เท่านั้น