สวพ.มก. จัดงานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

-บรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตงานวิจัยของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global Climate Change and its Effect on Cropping Systems:Innovations and Adaptive Pathways” โดย Professor Dr. Jiaguo Qi Director of the Center for Global Change and Earth Observations, Michigan State University, USA

-นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ชุดโครงการวิจัย ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

012

010

025

 

021

013

030

024

12

01