รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวย สวพ.มก. มก.ประชุมหารือร่วมกับ Associate Professor Nobuyuki Sakai,(PhD.) TOHOKU UNIVERSITY

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ประชุมหารือร่วมกับ Associate Professor Nobuyuki Sakai,(PhD.) TOHOKU UNIVERSITY HISAYUKI UNEYAMA (PhD.) Associate General Manager & Principal Researcher Chemo-sensory Researcher Group Frontier Researcher Labs. Institute For Innovation ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

905923_10153101211332479_3346683743747760480_o