แหนมหมูเห็ด โดย คุณวิรัตน์ สุมน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=U7Hpv1YfV70[/youtube]

 

แหนมหมูเห็ด การแปรรูปอาหารจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับเห็ดที่ไม่ผ่านเกรดของโรงงาน หรือการจัดจำหน่ายไม่หมด เพื่อไม่ให้ผู้จัดจำหน่ายสูญเสียต้นทุนการผลิต จึงได้นำเห็ด มาแปรรูปให้เป็นแหนมหมูเห็ด เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายและมูลค่า  สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ คุณวิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง โทร. 08-9177-0006

 

 

ผลิตรายการ
วนิดา รัตตมณี
กิจสุกาญจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.