ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรที่เกิดจากนวัตกรรมการวิจัย

Download รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการ ได้ที่ :: https://sci.ku.ac.th/news/patent010758