วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยขอบข่ายการให้ทุนทำกิจกรรมคือ

1. โครงการที่เสนอขอรับทุนต้องนำผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 24 ประเด็น

2. เป็นผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าหรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ หรือสังคมให้เกิดขึ้นกับพื้นที่

ผู้สนใจส่งข้อเสนอชุดโครงการฯ ไปยังประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-561-2445 ต่อ 567  459 และ 02-579-8922

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายละเอียดโครงการ, บันทึกข้อความ