ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.- วช.”

BioPlastic

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารการสนับสนุนทุนวิจัย รวม 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

  1. กลุ่มเรื่องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. กลุ่มเรื่องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ
  4. กลุ่มเรื่องด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยใน 4 กลุ่มเรื่อง ดังกล่าว และเพื่อเป็นแนวทางแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานงบวิจัยภายใต้ สพภ-วช. มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.- วช.” โดยกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) สำนักหอสมุด มก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ดังกล่าว โดยกรุณาแจ้งการเข้าร่วม ตามแบบตอบรับฯ
ที่แนบ ส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ผ่านทาง e-mail: rdirdk@ku.ac.th, rdiwpt@ku.ac.th หรือโทรสารหมายเลข 02-5611985  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Download