ประชุมพัฒนาโครงการ “ยางพารา” 30 มิ.ย. 58 (เช้า)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการ “ยางพารา” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อคิดเห็น/คำแนะนำ ต่อข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเรื่อง ยางพารา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยยางพารา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากท่านสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ขอความกรุณาท่าน

– จัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเพื่อหารือแนวทางการจัดทำให้สมบูรณ์

– ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : บันทึกช่วยจำการประชุม 12 พ.ค. 58, แบบตอบรับ, งานวิจัยด้านยางพารา(มก.)