ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร

การอบรมความรู้ด้านการออกแบบเจาะจงเพื่อธุรกิจอาหาร 
โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมืออาชีพในวงการอาหาร
คุณขาบ สุทธิพงศ์ สุริยะ และ คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง
และพร้อมการทำ Workshop การออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร

อบรม 8 ครั้ง วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มอบรมวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าอบรมปกติ 20,000 บาท พิเศษ สำหรับผู้สมัครก่อน 15 กรกฎาคม 2558 เหลือเพียง 15,000 บาท

ตารางการอบรม
ครั้งที่ 1 เปิดการอบรมโดย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชี้แจงหลักสูตร ภาพรวมของโครงการ
และอบรมเรื่องกระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดย ดร. อรช กระแสอินทร์
ครั้งที่ 2 กระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (2) 
โดย ดร. อรช กระแสอินทร์
ครั้งที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอาหาร โดย คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง
ครั้งที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
ครั้งที่ 5 การออกแบบบริการอาหาร โดย ดร. ยอดมนี เทพานนท์
ครั้งที่ 6 การออกแบบพื้นที่จำหน่ายและบริการอาหาร โดย อ.จตุพล อังศุเวช
ครั้งที่ 7 การนำเสนออาหาร โดย คุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ
ครั้งที่ 8 Workshop และนำเสนอโครงงานออกแบบ คณะวิทยากร
อบรม 8 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น.

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
ศูนย์วิจัยและบริการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-9428960 ต่อ 102 โทรสาร 02-9428484
อีเมล์ caras@ku.ac.th
http://www.caras.arch.ku.ac.th