ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยการติดตากล้ายางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น โดยดูได้จากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ความต้องการกล้ายางพาราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยางพาราจะให้ผลผลิตลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องตัดต้นยางและปลูกทดแทน การผลิตกล้ายางให้ได้คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ถือเป็นสิ่งสำคัญ

1384939343

คุณวิภาวรรณ ท้ายเมือง จากคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ คุณระวิวรรณ โชติพันธ์ คุณนิภา เขื่อนควบ คุณเจษฎายุทธ ไชยบุรี และคุณลลิตา น้ำเพ็ชร จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันหาอัตราส่วนในการใส่ปุ๋ยและเวลาใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเตรียมต้นตอยางพาราเพื่อการติดตา พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราส่วน 20 กิโลกรัมต่อไร โดยใส่ 12-16 วันก่อนการติดตา ทำให้การสามารถลอกเปลือกต้นตอยางพาราได้สมบูรณ์ และทำให้การเปอร์เซ็นต์การติดตาสูงขึ้นด้วย ซึ่งผลการวิจัยนี้ทำให้ได้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตากล้ายางพาราต่อไป สนใจและต้องการข้อมูล ติดต่อ ระวิวรรณ โชติพันธุ์  สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทรศัพท์.081-868-2022

 

ที่มา :  ระวิวรรณ โชติพันธุ์  สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท์.081-868-2022

 

เรื่องโดย   : วิทวัส ยุทธโกศา

rdiwwy@ku.ac.th

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก.

โทร. 02-561 1474