กำเนิดชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย

    พ.ศ.2530 ครั้งแรกที่ใช้ชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน”  โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย  ความภูมิใจพันธุ์โคที่คนไทยสร้างขึ้นเอง

   จากผลการวิจัยและการติดตามผลจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย สรุปได้ว่า โคลูกผสม 3 สายเลือด ที่มีสายเลือดพื้นเมือง 25%  บราห์มัน 25%  ชาโรเลส์ 50  มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย  คือโตเร็ว เลี้ยงง่าย และเนื้อมีคุณภาพสูง ทำการคัดเลือกโคที่ลักษณะดีจดทะเบียนเป็นพันธุ์กำแพงแสน D1 (Development ที่ 1) และใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ตามลำดับจนได้สายเลือดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ รุ่นที่5 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นสายพันธุ์แท้ จึงตั้งชื่อว่า “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” ตามชื่อของสถานที่ที่เริ่มพัฒนาพันธุ์โคที่วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17   18

      โคพันธุ์กำแพงแสนรุ่นแรกๆ                   พ่อพันธุ์โคกำแพงแสน D1

19   1-2 รูปโค-บทนำ

                           โคพันธุ์กำแพงแสนรุ่นต่อๆมา