ขอความร่วมมือทวนสอบ/เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ปี พ.ศ.2555

                           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.   และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยที่ดำเนินการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และรางวัลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยให้อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ นี้ ในการรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)    และคณะ/ สถาบัน/สำนัก ใช้ในการรายงานผลต่อสำนักประกันคุณภาพในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับระบบภาระงานของอาจารย์  ในการคิดภาระงานของอาจารย์ นอกจากนี้ ข้อมูลในส่วนของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  และงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยฯ จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาให้รางวัลงานวิจัยตีพิมพ์/ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ในปี 2555 ด้วย

                     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิจัย ในการทวนสอบ/เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยปี 2555  ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ โดยคลิกเข้าไปที่เว็บสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เลือกไปที่ระบบ online หัวข้อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีระบบผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนเป็นผู้กรอก โดยจะมีรหัสและบัญชีของผู้แทนในการเข้า

                          อย่างไรก็ตามอาจารย์ นักวิจัย จะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่ผู้แทนกรอก โดยการสั่งพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติจากระบบฐานข้อมูลฯ เซ็นชื่อกำกับ จัดส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน  และหัวหน้าหน่วยงานสั่งพิมพ์บันทึกสรุปข้อมูลจากอาจารย์/นักวิจัย ของหน่วยงานจากระบบฯ  จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.    ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2556  (รายละเอียดการกรอกข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ดังคู่มือ โดยดาวน์โหลดได้ที่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

 

(ลงนาม) ธงชัย สุวรรณสิชณน์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย

รักษาราชการเทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.