สวพ.มก.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2494”

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สวพ.มก.จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2494” เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบำเหน็จบำนาญต่างๆ และรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพิจารณาเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

2558-06-10กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ (27)

2558-06-10กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ (19)

2558-06-10กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ (25)

2558-06-10กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ (22)

2558-06-10กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ (21)

Leave a Reply

Your email address will not be published.