เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) คือ วช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ทั้งนี้ คอบช. โดย วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th  และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

 

ด่วน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถเข้ามาลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันละประมาณ 50 ท่าน ท่านละ 30 – 60 นาที ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อล่วงหน้าได้ตามลิงค์ ดังนี้ <Click> 

  • ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559
หนังสือกรอบการวิจัย       
แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.๑ช)    
คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช.๑ค)      
แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช.๑ย-๑ด)    
คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.๒ค)    
แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)      
แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)      
แบบหนังสือนำส่ง      
จริยธรรมการวิจัยในคน     
จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง      
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ       
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ       
ประกาศ ปปช. ฉ.๑     
ประกาศ ปปช. ฉ.๒      
ประกาศ ปปช. ฉ.๓        

 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม : 

ฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (บพ.กบง.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร.02-57922284 ,02-5612445 ต่อ 489 (คุณพรรนิดา/คุณเกศรา/คุณอุไร)

E-mail : vijaibudget59@gmail.com

 

……………………………………………………………………………