แคบแพะทอดกรอบ โดย คุณวิรัตน์ สุมน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3Y3jTFPG7A0[/youtube]

แคบแพะทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหนังแพะ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้รับประทานอา­หารฮาลาล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิรัตน์ สุมน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-9177-0006

 

 

 

ผลิตรายการโดย
วนิดา รัตตมณี  กิจสุกาญจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.