ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานทูตอังกฤษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานฑูตอังกฤษ โดย Ms. Pijarana Samukkan (Research and Innovation Programme Manager, British Embassy) คุณศศิรินทร์ อัครฤทธิ์วุฒิกุล (Assistant Manager, Newton Fund) บริติช เคานซิล และเรียนเชิญ อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้รับทุนฯ ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ประกอบด้วยทุน 3 ประเภทคือ

  1. Researcher Links workshop and travel grant
  2. Ph.D. Placement for scholars and supervisors
  3. Professional Development for Midcareer Researchers

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน กรุณาส่ง แบบตอบรับ ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 

ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ Researcher Links ปี  2015/2016 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (เวลา 22.00 น.) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: