ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “Triggered Earthquakes”

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดบรรยายเรื่อง “Triggered Earthquakes” โดย ศาสตราจารย์ Dr.Kevin P Furlong จาก Department of Geosciences Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องประชุม 17201 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสาร 02-579-3711 ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

– รายละเอียดและแบบตอบรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.