คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลพระราชทาน The King of Thailand Vetiver Awards 2015 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานวิจัย The Salt Tolerant Vetiver   : หญ้าแฝกทนเค็ม  

ได้รับรางวัลพระราชทาน  The King of Thailand Vetiver Awards 2015

จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปตท.รับพระราชทาน-2-รางวัลหญ

     ผลงานวิจัยเรื่อง “ The Salt Tolerant Vetiver”  (หญ้าแฝกทนเค็ม) ได้รับรางวัลพระราชทาน The King of Thailand Vetiver Awards 2015 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งรางวัลนี้พระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ หญ้าแฝกดีเด่นในด้านต่างๆ จากทั่วโลก โดยมีกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินรางวัล จำนวน 6 ผลงาน จาก 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1.ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น 2. ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น โดยผลงานของนักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทผลงานในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Application)  ผู้ร่วมคณะวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ รศ. ดร.มาลี  ณ นคร  เป็นหัวหน้าโครงการ รศ. ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ น.ส. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ นิสิตปริญญาเอก และ อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ รศ. ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล จากการเสนอผลงานในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ :  The Sixth International Conference on Vetiver เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และองค์กรหญ้าแฝกนานาชาติ จัดขึ้น เพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้หญ้าแฝกในสาขาต่าง

Download : รายละเอียดผลงาน

yaafak4

yaafak1

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 19 พฤษภาคม 2558