โครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 5/2558

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “Brown Bag Seminar” ประจำปี 2558 โดยเชิญ Prof.Dr. Ramu Govindasamy, Department of Agricultural, Food and Resource Economics, Rutgers-the State University of New Jersey, U.S.A. ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00-12:15 น. ณ ห้อง EC5303 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง

11.00-11.35 am.  “Ethic Produce Marketing in the United States: Implications for Thailand” และ

11.40-12.15 am.  “Preparation for Higher Education in the United States of America

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการสัมมนาโดยการส่งแบบตอบรับทาง email: fecoprc@ku.ac.th หรือ โทรสาร 02-579-8739 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: บันทึกข้อความ แบบตอบรับ แผ่นประชาสัมพันธ์