ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวนศาสตร์ และ Center for Tropical Forest Science, Smithsonian Tropical Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษโครงการวิจัยตามความร่วมมือระหว่างคณะวนศาสตร์และ Center for Tropical Forest Science (CTFS), Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Mr. Stuart J. Davies Director, Center for Tropical Forest Science-Forest, Global Earth Observatory Network, Smithsonian Tropical Research Institute  เพื่อนำเสนอภาพรวมงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือฯ และขยายฐานงานวิจัยและความร่วมมือไปยังสาขางานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้หน่วยงานการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษสามารถส่ง แบบตอบรับ ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรสาร 02-561-1985  ภายในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: