เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผนการทดลอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทำให้งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่สูงขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมอบรมดำเนินการดังนี้

  1. ขอให้แจ้งความประสงค์ไปทางคุณวิวัฒน์ น้าวานิช ทาง E-mail address: rdiwwn@ku.ac.th (การพิจารณารับเข้าร่วมอบรมตามลำดับการแจ้งก่อนหลัง)
  2. ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ถึงอาจารย์ นักวิจัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published.