(สมศ.) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกาาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบ และระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
         โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ภาระกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์) ดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์  http://www.onesqa.or.th/

เอกสารเพิ่มเติม ;

– ประกาศการให้ทุนการวิจัยประจำปี 2558

– แบบเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558

– แบบขอรับทุนวิจัยประจำปี 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published.