ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะประมง จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เพื่อนำเสนอมุมมองของนักวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงของไทยที่กำลังประสบปัญหาจากกฎระเบียบ เพื่อให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการปรับการดำเนินการในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับไปยังโทรสาร 02-561-4287 หรือ email: ffisjpp@ku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :