ขอเชิญร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง  มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2558 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2558″ โดยผู้ที่สนใจเสนอผลงาน จัดส่งรายละเอียดข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามแบบฟอร์ม ถึงสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

1. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์. 02-333-3975 โทรสาร. 02-333-3931

2. สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์. 02-230-2560 , 02-230-2562 โทรสาร. 02-231-5488

3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วราชอาณาจักร

4. http://www.most.go.th, www.clinictech.most.go.th, www.most.go.th/eservice และ http://createc.most.go.th